Mavi Sürgün #2020

Mavi Sürgün By Halikarnas Balıkçısı Mavi S rg n Halikarnas Bal k s Mavi S rg n i in demi ti ki Karakolda ona stiklal Mahkemesi ne gideceksin denir Ni in stiklal Mahkemesi ne gitti ini bilmez ki jandarma ile kelep eli olarak stiklal Mahkemesi ne
 • Title: Mavi Sürgün
 • Author: Halikarnas Balıkçısı
 • ISBN: 9789754941852
 • Page: 114
 • Format: Paperback
 • Mavi Sürgün By Halikarnas Balıkçısı
  Mavi Sürgün By Halikarnas Balıkçısı Halikarnas Bal k s , Mavi S rg n i in demi ti ki Karakolda ona, stiklal Mahkemesi ne gideceksin denir Ni in stiklal Mahkemesi ne gitti ini bilmez ki jandarma ile, kelep eli olarak stiklal Mahkemesi ne s r klenir Mahkemenin buldu u bir su vard r Sonunda cezas n n idam olaca anla l r Sab rl k ve tarlaku u eller, g ste kavu turulmu , idam bekler S rg n edilHalikarnas Bal k s , Mavi S rg n i in demi ti ki Karakolda ona, stiklal Mahkemesi ne gideceksin denir Ni in stiklal Mahkemesi ne gitti ini bilmez ki jandarma ile, kelep eli olarak stiklal Mahkemesi ne s r klenir Mahkemenin buldu u bir su vard r Sonunda cezas n n idam olaca anla l r Sab rl k ve tarlaku u eller, g ste kavu turulmu , idam bekler S rg n edileceksin, denilir S rg n yeri Bodrum, bir muammad r, bir karanl kt r Ama i te apans z karanl k kalmaz Bu Mavi S rg n yaz s , bu i in nas l oldu unu anlatacakt r.
  • [PDF] » Free Read ☆ Mavi Sürgün : by Halikarnas Balıkçısı Û
   Halikarnas Balıkçısı

  About “Halikarnas Balıkçısı

  • Halikarnas Balıkçısı

   As l ad Cevat akir Kabaa a l olan Bal k 17 Nisan 1890 da do du lk renimini B y kada Mahalle Mektebi nde, orta renimini Robert Koleji nde yapt 1904 Oxford niversitesi nde d rt y l Yak n a lar Tarihi okudu, niversiteyi orada bitirdi stanbul a d n nce Resimli Ay, nci vb dergilerde yaz lar yazd , kapak resimleri ve s slemeler yapt , karikat rler izdi 1910 1925 Cumhuriyetten sonra asker ka aklar yla ilgili bir yaz s y z nden y l kalebentlikle Bodrum a s r ld Cezas n n son yar s n stanbul da ektikten sonra yeniden d nd Bodrum da kald Anadolu ve Akdeniz k lt r n n tan nmas i in al t , kapsaml ara t rmalar yapt Ara t rma sonu lar n denemeleriyle d nya okuruna sundu Serveti F nun, Cumhuriyet ve daha sonra Demokrat zmir gibi dergi ve gazetelerde yazd yaz , hik ye ve romanlarla uluslararas bir ne ula t Hedefi Yunan uygarl n n k keninin Anadolu uygarl oldu u d ncesini yayg nla t rmakt Bodrum un uluslararas d zeyde tan nmas n sa lad Neredeyse Bodrum la zde le ti bu nedenle, Bodrum un eski ad Halikarnassos tan kaynakl , Halikarnas Bal k s ad yla an ld 1947 de zmir e yerle en Halikarnas Bal k s , 13 Ekim 1973 te bu kentte ld ok sevdi i Bodrum a g m ld.

  781 thoughts on “Mavi Sürgün

  • Bir talyan s z , ozanlar benzetmelerinde, G ne gibi parlad , g ne gibi a ikar yollu eyler diye diye, g ne i o kadar ok kulland lar ki, g ne i t kettiler, der te kahraman s z ve anl s z , g ne in ak betine u rad i in, ben o iki s z ve s zler gibi olanlar ya hi kullanmam ya da pek seyrek kullan r m Ke ke zellikle u son d nemlerde biz de baz s zlerin g ne in ak betine u rad n fark edebilsek Ke ke


  • iir gibi anlat m olan, hikayenin i inde bazen guld ren, bazen d nd ren, her sat r nda samimiyet bulabilece iniz bir kitap.Bal k n n stanbul da ba layan hikayesinin stiklal Mahkemesi karar yla s rg ne d n m ve s rg nde buldu u, yaratt cennetin yk s Okusan z seversiniz.


  • Prosper Merim e nin Karmen ini T rk eye evirirken, Karmen in t t n imalathanesine sa lar nda bir kassiya demetiyle girdi ini okudum Bodrum da Akdeniz in Anadolusiya gibi, g ne iliydi Oradaki kad nlar sa lar na neden kassiya demetleri takmas nlard Hemen kassiya tohumlar smarlad m Bunlar ektim, fidanlar sa a sola diktim Bir g n bir d kkanda oturuyordum Bir gelin alay ge ti Fukarayd zavall k zlar, tak nacak s s bulamam lard Kassiya demetleriyle s slenmi lerdi yle sevindim ki buna.


  • Ya am yk leri mesafeli durdu um edebi t rlerden biri olagelmi ti bug ne kadar hep Mavi S rg n n kapa n a ana kadar da bu kitab n bir z ya am yk s oldu undan habersizdim a k as , Halikarnas Bal k s n n elinden kma eserlerden birini okumakt asl nda amac m Mavi S rg n ise, zaman n birinde kimbilir kimin tavsiyesine uyarak al p kitapl ma yerle tirdi im kitaplardan biriydi Eserin, yazar n kendisi taraf ndan yaz lm ns z n okuduktan sonra ya am yk lerine ili kin nyarg lar m yava tan yerlerini Cevat aki [...]  • bir biyologun ve veya bir dogaseverin zevkle okuyaca bir kitap betonarme cennetinde ya ayan yeteri kadar insan okudu unda, kimbilir, bir ehir devrimi kartacak kadar da g l.


  • HALIKARNAS BALIK ISI CEVAT AK R Hikaye stanbul da ba lar i gal y llar yla Gazetelere karikat r yapan ve yaz yazan bir adam ayn zamanda evirmenlik yapmaktad r Anadolu daki m cadeleyi bir g ne e benzetir Istanbul un kurtulu unu sevin le kar lar Istanbul dan ayr l ise yazd bir yaz dan dolay stiklal Mahkemesi ne yani Ankara ya getirilmesiyle ger ekle ir dam ile ilgili yazd yaz , s rg n ne sebep olacak, uzun ve ileli bir yolculuk sonucunda s rg n yeri Bodrum a ula acak Ya am yk s n n bu b l mleri ac [...]


  • yazd bir hikaye nedeniyle askerlik d man ilan edilen cevat akir in istiklal mahkemesi ne kmas yla ba layan kitap yazar n 3 y ll k bodrum s rg n n anlat yor asl nda ba tan a a de i en hayat n bug n bodrum u bodrum yapan en nemli ki ilerden biri halikarnas bal k s yurtd ndan getirdi i i ek ve meyvalarla, denizi, koylar , r zgar anlat yla yle ki as l s rg n son 1,5 y l n istanbul da ge irmesi gerekti ini rendi inde ba l yor onun i in ve sonraki hayat n n b y k b l m n yine bodrum da ge iriyor ok iy [...]  • Mavi S rg nHalikarnas Bal k s Bilgi Yay nevi B t n Eserleri Dizisi 3.Bilgi Yay nevi, 1961.272 sayfaBN 9789754941852Bas ma haz rlayan, manevi o lu Dr adan G koval stad n hayat ve tabii kitap konusu da k saca yle 1925 te s rg ne mahk m olur, s re 3 y l 6 7 ay, ist ank izm ayd n mu la ve bodruma yolculuk s rer, tabii bir bilinmeze do rudur o anlar kasaba i inde serbesti vard r, denize kamaz bu s rg n, zamanla yazar i in bir velinimet, kafa dinleme zaman olur ve yarat c y n canlan r 1,5 y l n bodrum [...]


  • Halikarnas Bal k s mahlas n kullanan Cevat akir Kabaa a l kendi hayat n n bir b l m n bizlere, otobiyografik bir ekilde, o e lenceli dili ile ne g zel anlatm.Neden daha nce okumad m diye hay flan rken,okumam gereken bir zamanda okudum diye de sevinmedim de il.Bir arkada m lise de okumu tum ama hat rlam yorum dediBelki lise d nemimde okusayd m bu kadar etkilenmezdim.Kitapta, yazd bir yaz nedeniyle Cevat akir in Bodrum a s rg n g nderili i sonras nda da oradan ayr lmak istemeyi i anlat lm zg rl k [...]


  • halikarnas bal k s , ger ek ismi musa cevat akir in istiklal mahkemesinde yarg land ktan sonra bodrumda ald kalebentlik cezas sonras nda ya ad maceralar konu alan bir kitap olarak bodruma ula ma s recinde ya ad klar ok e lenceliydi diyebilirim bodruma tekrar d nen halikarnas bal k s , kitab n sonlar nda bodrumdaki rutin hayat n anlat rken dilinin a r olmas ndan biraz s k yor ama genel olarak g zel ve halikarnas bal k s hakk nda bir fikir sahibi olmak i in iyi bir kitap kitab okumay bir ayda biti [...]


  • Halikarnas bal k s ile ge tan m olmama z l yorum, ancak bug nk akl mla bu kitab okuyabilmi olmak da ok ayr bir tat oldu, bunun i in de seviniyorum Do um tarihi d n ld nde bu kadar eski bir yazar n, bu kadar a da bir dil kullanmas , dili de yle b yle de il, Hakk n vere vere kullanmas takdire ayan Zaten kitab okuduktan sonra yazar n deha oldu una kanaat getirdim Bodrum a katt klar , T rkiye ye katt klar , azmi ve sabr , beni ok etkiledi Yazd klar n okumad m, sanki ya ad m  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *